Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×


Vedtægter for

"Klubben for Gamle Danske Hønsehunde"

 Vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen  28. april 2019

Navn og hjemsted.

§ 1. Klubbens navn er "Klubben for Gamle Danske Hønsehunde". Klubben er stiftet den 1. maj 1947. 

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. 

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKK’s love oprettede overenskomst. 

Stk.4. Klubben er medlem af Stående Jagthunde i Danmark, SJD.

 

Organisation.

§ 2. Klubben er organiseret således: 

 a)    § 21 Urafstemning

b)    §§ 10-13 Generalforsamling 

c)    §§ 6-9 Bestyrelse 

d)    §§ 4-5 Medlemmer 

 

Klubbens formål.

§ 3. Klubbens formål er at bevare og forbedre racens kvalitet i henhold til FCI standarden, samt de jagtlige egenskaber, som stående kontinental jagthund. Herunder at sikre en sund race – både fysisk og mentalt, med et godt temperament og nogle brugsegenskaber, der er i top.

Formålet er også at udbrede kendskabet til racen og arbejde for en stor tilslutning til klubben, samt at kunne rådgive om alle relevante forhold, herunder avl, udstillinger og prøver, samt andre aktiviteter.

Formålet opfyldes i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og retningslinjer, samt internationale forpligtelser.

 

Medlemskab.

Indmeldelse. 

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Anmodning om indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Medlemskabet har først gyldighed, når indbetaling af kontingent er indgået på klubbens bankkonto eller modtaget kontant hos klubbens kasserer.

Medlemskabet er gældende for kalenderåret, og kontingentet erlægges forud. Indbetalt kontingent er således gældende frem til førstkommende årsskifte.

Stk. 2. DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. 

Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og som samtidig har været medlem af klubben fra det foregående kalenderår.

 

Æresmedlemmer.

Stk. 4. Æresmedlemmer, der udnævnes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie medlemmer med samme rettigheder og forpligtelser som ordinære medlemmer.

 

Ophør. 

Stk. 5. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der skal ske til klubbens kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 31. december.

Stk. 6. Er det årlige kontingent ikke til rådighed på klubbens bankkonto eller modtaget kontant hos klubbens kasserer senest den 10. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til betaling af evt. indmeldelsesgebyr, stemmeret og valgbarhed.

 

Kontingent.

§ 5. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. 

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves hvert år i januar måned. Kontingentopkrævningen udsendes med betalingsdato 15. februar.

Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem af samme husstand betales halvt kontingent.

Stk. 4. Ved indmeldelsen i anden halvdel af året betales halvt kontingent. Gælder dog ikke for de i stk. 3 nævnte ekstra familiemedlemmer.

Stk. 5. Nye ordinære medlemmer kan yderligere tilbydes specielle favorable indtrædelses vilkår, disse fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer der betaler specielt kontingent har samme rettigheder og pligter som andre medlemmer.

 

Bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning. 

§ 6. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf formanden er valgt direkte. Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. 

Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

 

Valg til bestyrelsen. 

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. I lige år vælges formanden ved direkte valg samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, medregnet formanden, skal minimum 2 være bosat i Jylland, 1 på Fyn og 2 på Sjælland. Ved valg som suppleant skal der vælges 1 suppleant fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland.

Stk. 4. Valget sker ved skriftlig, hemmelig afstemning på generalforsamlingen med én stemme pr. stemmeseddel. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af forsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. Ved indkaldelse af suppleant indkaldes den suppleant, hvis muligt, som er valgt i samme landsdel som det afgående bestyrelsesmedlem. Lader dette sig ikke gøre indtræder en af de øvrige suppleanter efter bestyrelsens eget valg.

Stk. 6. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 7. Hvis formanden, uanset årsagen, i mere end tre måneder bliver ude af stand til at bestride formandshvervet, varetages dette af næstformanden indtil den ordinære generalforsamling eller indtil formanden igen kan bestride hvervet.

 

Bestyrelsens arbejde.

§ 8. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante bestyrelsesposter. Omkonstituering kan finde sted. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen.

Stk. 5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formand eller næstformand.

Stk. 6. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. 

Stk. 8. Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, og referatet godkendes efter hvert punkt på bestyrelsesmødet.

Herefter er der 7 dage til at gennemgå referatet for forståelsesmæssige og sproglige præciseringer, hvorefter referatet offentliggøres på et eller flere af klubbens medier.

Referatet opbevares elektronisk på klubbens hjemmeside.

Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer, eller eksterne samarbejdspartnere, til behandling af ethvert anliggende inden for bestyrelsens arbejdsområde.

Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart, og efter fælles godkendelse i bestyrelsen, er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. 

Stk. 12. Klubbens repræsentanter til SJD, 5-klub samarbejde, klub4, m.v. udpeges af bestyrelsen.

 

Regnskab.

§ 9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet bestående af resultatopgørelse samt status over aktiver og passiver, opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik af kassereren. Regnskabet forelægges bestyrelsen i januar. Umiddelbart efter godkendelse i bestyrelsen forelægges regnskabet klubbens revisor til godkendelse. 

 

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling 

§ 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. 

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder til denne med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Indkaldelse sker via offentliggørelse i et eller flere af klubbens medier eller pr. brev.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt det reviderede regnskab offentliggøres i et eller flere af klubbens medier senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 

§ 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.          Valg af dirigent 

2.          Valg af referent 

3.          Valg af mindst 2 stemmetællere 

4.          Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

5.          Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet

6.          Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af                   ansvarsfrihed (decharge) 

7.          Behandling af indkomne forslag 

8.          Valg af formand (kun i lige år)

9.          Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10.       Valg af suppleanter

11.       Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.       Eventuelt. 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives af referenten. Referatet underskrives af referenten, og godkendes af dirigenten.

 

Afstemning på generalforsamling. 

§ 12. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Ved fremtidige ændringer skal dato for ændringen fremgå af vedtægterne – både vedtagelsen på generalforsamlingen og hos DKK.

Stk. 3. Forslag til ændring af nærværende vedtægter kan kun behandles og vedtages på ordinære generalforsamlinger.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling. 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. 

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling, end de emner der ligger til grund for indkaldelsen. 

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 12. 

 

Disciplinærsager.

§ 14. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 

 

Disciplinære foranstaltninger. 

§ 15. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 

a)    Tildeling af misbilligelse eller advarsel. 

b)    Frakendelse af kennelmærke. 

c)    Frakendelse af tillidshverv i DKK. 

d)    Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. 

e)    Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. 

f)     Eksklusion. 

g)    Nedlæggelse af avlsforbud. 

Stk. 2. Klubbens bestyrelse kan umiddelbart bringe sanktionerne under punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger. 

Stk. 3. Disciplinærsager kan ikke indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 4. Disciplinærsager vedrørende prøver henhørende under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), kan ikke forelægges for og ej heller ankes til DKK's disciplinærnævn, men skal henvises til DJU.

 

Midlertidige disciplinære foranstaltninger. 

§ 16. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26. 

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

 

Avlsarbejde.

Generelt

§ 17. Klubben er DKK’s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Gamle Danske Hønsehunde. 

Stk. 2.Et medlem kan annoncere kommende og fødte hvalpe i klubbens medier, såfremt disse som minimum kan stambogsføres i en FCI-anerkendt organisation.

Stk. 3. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. 

Stk. 4. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. 

Stk. 5. Klubben vedtager på generalforsamlingen et avlskommissorium, efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Avlsrådet

§ 18. Avlsrådet er et uafhængigt organ, der under ansvar over for bestyrelsen forestår avlskoordinering, vejledning og opsøgende arbejde i forbindelse med avl af Gamle Danske Hønsehunde i overensstemmelse med klubbens avlskommissorium og DKK’s generelle retningslinier for avlsarbejde. 

Stk. 2. Avlsrådet består af en avlskoordinator samt yderligere op til 3 medlemmer. Alle udpeges af bestyrelsen. Der udpeges om muligt ét medlem fra Vest- og ét fra Østdanmark.

Stk. 3. Medlemmer af avlsrådet skal snarest muligt efter tiltrædelse påbegynde og gennemføre DKK’s opdrætteruddannelse eller eventuelt anden avlsrelevant uddannelse. Avlsrådets medlemmer anbefales at fortsætte på overbygningen til DKK’s opdrætteruddannelse. Kursusafgift i forbindelse med deltagelse i opdrætteruddannelsen afholdes af klubben. 

Stk. 4. Avlskoordinator sikrer opsamling og koordinering af avlsdata og forestår kontakten til klubbens bestyrelse og eventuelle eksterne samarbejdspartnere, efter nærmere aftale med bestyrelsen. Avlsdata skal stedse fordeles til alle avlsrådsmedlemmer og foreningens formand

 

Avlsrådets arbejde

§ 19. Avlsrådets medlemmer står til rådighed for telefonisk vejledning af hanhunde- og tæve-ejere, i forbindelse med konkret avl, godkendelse af parringer og dispensationer.

Stk. 2. Der aflægges en fyldig årsrapport på Generalforsamlingen. Årsrapporten tilgår bestyrelsen inden udgangen af marts. Årsrapporten skal som minimum indeholde oplysninger om:

1.    Fødte hvalpe og kuld 

2.    Udviklingen af hanhundeliste 

3.    HD, PRA og kryptorchisme 

4.    Sygdomme i al almindelighed

5.    Eksteriørbedømmelser 

6.    Jagtlige prøver

7.    Eventuel status for avlen og tanker for fremtiden.

 

Klubbens medier.

§ 20. Information til medlemmer af klubben sker gennem klubbens medier:

1.    Medlemsbladet 'Gamle Danske Hønsehunde', der vederlagsfrit tilsendes medlemmerne.

2.    Klubbens hjemmeside www.gdh.dk, hvor information er frit tilgængelig for alle interesserede.

3.    Klubbens sider i SJD`s medlemsblad 'Jagthunden', der tilsendes klubbens medlemmer vederlagsfrit. Udenlandske medlemmer får kun tilsendt 'Jagthunden' efter anmodning. (Brugen af dette medie og eventuelle omkostninger, der er forbundet med det, fastlægges af SJD).

4.    Ovennævnte blade udsendes ved familiemedlemskab dog kun i ét eksemplar.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for udgivelsen af medlemsbladet 'Gamle Danske Hønsehunde' samt ansætter og afskediger medlemsbladets redaktør, der ligeledes er redaktør for klubbens information i SJD’s  'Jagthunden'. Ligeledes fastlægger bestyrelsen retningslinjer for serviceringen af klubbens hjemmeside www.gdh.dk, samt ansætter og afskediger hjemmesidens webmaster. 

 

Opløsning af klubben.

§ 21. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med 2/3 majoritet.

Stk. 2. Ved urafstemningen fremsendes forslaget om klubbens opløsning til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der skal være klubbens sekretær i hænde senest 14 dage efter udsendelsen. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes og tælles. Klubbens medlemmer skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne. 

Stk. 3. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den særskilt indkaldte generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 

 

Ikrafttræden.

§ 22. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 28. april 2019

Stk. 2. Vedtægterne er godkendt af DKK den 6. juni 2019. Vedtægterne er hermed trådt i kraft den 6. juni 2019.