Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Vedtægter pr 16. april 2023 - PDF format

Vedtægter for

"Klubben for Gamle Danske Hønsehunde"

 

Senest redigeret og vedtaget på generalforsamlingen 16. april 2023


Navn og hjemsted

§ 1. Klubbens navn er "Klubben for Gamle Danske Hønsehunde". Klubben er stiftet den 1. maj 1947. 

 

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. 

 

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den overenskomst, der er oprettet mellem parterne i henhold til § 6, stk. 2, i DKK’s love.

 

Stk.4. Klubben er medlem af Stående Jagthunde i Danmark, SJD.

 

Organisation

§ 2. Klubben er organiseret således: 

a) § 21 Urafstemning

b) § 10 - § 13 Generalforsamling 

c) § 6 - § 9 Bestyrelse 

d) § 4 - §5 Medlemmer 

 

Klubbens formål

§ 3. Klubbens formål er at bevare og forbedre racens kvalitet i henhold til FCI-standarden og samtidig forbedre racens jagtlige egenskaber som stående kontinental jagthund. I den forbindelse skal der arbejdes for at sikre racens sundhed både fysisk og mentalt, således at racen fremstår med ro, soliditet, beslutsomhed og mod, tillige med optimale brugsegenskaber.

Formålet er også at udbrede kendskabet til racen og arbejde for en stor tilslutning til klubben, hvor der skal kunne rådgives om alle relevante forhold, herunder avl, udstillinger, prøver og andre aktiviteter.

Formålet opfyldes i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål, retningslinjer og internationale forpligtelser.

 

Medlemskab

Indmeldelse

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Anmodning om indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Medlemskabet har først gyldighed, når indbetaling af kontingent er indgået på klubbens bankkonto eller modtaget kontant hos klubbens kasserer.

Medlemskabet gælder for et kalenderår, og kontingentet betales forud. Indbetalt kontingent dækker således til førstkommende årsskifte.

 

Stk. 2. DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

 

Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og som samtidig har været medlem af klubben fra det foregående kalenderår.

 

Æresmedlemmer

Stk. 4. Æresmedlemmer, der udnævnes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie medlemmer med samme rettigheder og forpligtelser som ordinære medlemmer.

 

Ophør

Stk. 5. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der skal ske til klubbens kasserer med mindst én måneds varsel til den 31. december.

 

Stk. 6. Er det årlige kontingent ikke til rådighed på klubbens bankkonto eller modtaget kontant hos klubbens kasserer senest den 15. februar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til betaling af evt. indmeldelsesgebyr, stemmeret og valgbarhed. 


Kontingent

§ 5. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. 

 

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves hvert år i december måned. Kontingentopkrævningen udsendes med betalingsdato 15. januar.

 

Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem af samme husstand betales halvt kontingent.

 

Stk. 4. Ved indmeldelsen i anden halvdel af året betales halvt kontingent. Gælder dog ikke for de i stk. 3 nævnte ekstra familiemedlemmer.

 

Stk. 5. Nye ordinære medlemmer kan yderligere tilbydes specielle favorable indtrædelsesvilkår, disse fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer, der betaler specielt kontingent, har samme rettigheder og pligter som andre medlemmer.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 

§ 6. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. 

Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

 

Valg til bestyrelsen

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 

 

Stk. 2. I lige år vælges formanden ved direkte valg på generalforsamlingen sammen med yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges der 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 3. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, medregnet formanden, skal minimum 2 være bosat i Jylland, 1 på Fyn og 2 på Sjælland. Ved valg som suppleant skal der vælges 1 suppleant fra Jylland, 1 fra Fyn og 1 fra Sjælland.

 

Stk. 4. Valget sker ved skriftlig, hemmelig afstemning på generalforsamlingen med én stemme pr. stemmeseddel. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Stk. 5. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. Hvis der er brug for en suppleant, indkaldes den, som er valgt i samme landsdel som det afgående bestyrelsesmedlem, hvis det er muligt.

Lader dette sig ikke gøre, indtræder en af de øvrige suppleanter efter bestyrelsens eget valg.

 

Stk. 6. I tilfælde af mangel på bestyrelsesmedlemmer efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 


Stk. 7. Hvis formanden, uanset årsagen, i mere end tre måneder bliver ude af stand til at bestride formandshvervet, varetages dette af næstformanden indtil den ordinære generalforsamling eller indtil formanden igen kan bestride hvervet.

 

Bestyrelsens arbejde

§ 8. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante bestyrelsesposter. Omkonstituering kan finde sted. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formand eller næstformand.

 

Stk. 6. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand.

 

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller bestyrelsen skønner det nødvendigt. 

 


Stk. 8. Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, og referatet godkendes efter hvert punkt på bestyrelsesmødet.


Herefter er der 7 dage til at gennemgå referatet for forståelsesmæssige og sproglige præciseringer, hvorefter referatet offentliggøres i et eller flere af klubbens medier.

Referatet opbevares elektronisk på klubbens hjemmeside.


Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af relevante personer.


Stk. 10. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen og andre kan efter retningslinjer, som fremgår af forretningsordenen, få refunderet dokumenterede udgifter, som er afholdt i forbindelse med arbejde i klubben.

 

Stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. 

 

Stk. 12. Klubbens repræsentanter til SJD, 5-klub samarbejde, m.v. udpeges af bestyrelsen.

 

Regnskab

§ 9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Stk. 2. Regnskabet, der består af resultatopgørelse, status over aktiver og passiver, føres af kassereren, der forelægger bestyrelsen regnskabet. Når bestyrelsen har godkendt regnskabet, forelægges det klubbens revisor til godkendelse. 

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 

§ 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder til denne med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. Indkaldelse sker via offentliggørelse i et eller flere af klubbens medier eller pr. brev.

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt det reviderede regnskab offentliggøres i et eller flere af klubbens medier senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1.         Valg af dirigent 

2.         Valg af referent 

3.         Valg af mindst 2 stemmetællere 

4.         Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse

5.         Forelæggelse af Årsrapport fra avlsrådet

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

7. Forelæggelse af bestyrelsens budget for indeværende år

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Valg af formand (kun i lige år)

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af suppleanter

12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

13. Eventuelt

 

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives af referenten. Referatet underskrives af referenten og godkendes af dirigenten.

 

Afstemning på generalforsamling

§ 12. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun foretages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. Ved fremtidige ændringer skal dato for ændringen fremgå af vedtægterne – både vedtagelsen på generalforsamlingen og hos DKK.

 

Stk. 3. Forslag til ændring af nærværende vedtægter kan kun behandles og vedtages på ordinære generalforsamlinger.

 

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


 


Ekstraordinær generalforsamling

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. 

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelsen skal udsendes til klubbens medlemmer mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, som skal finde sted senest 6 uger efter, at indkaldelsen er udsendt.


Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling, end de emner der ligger til grund for indkaldelsen. 

 

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 12. 

 

Disciplinærsager

§ 14. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 

 

Disciplinære foranstaltninger

§ 15. Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 

 a)    Tildeling af misbilligelse eller advarsel

b)    Frakendelse af kennelmærke

c)    Frakendelse af tillidshverv i DKK

d)    Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver

e)    Udelukkelse fra adgang til stambogsføring

f)     Eksklusion

g)    Nedlæggelse af avlsforbud

 

Stk. 2. Klubbens bestyrelse kan straks iværksætte sanktionerne under punkt a). - Øvrige punkter kan kun iværksættes af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger. 

 

Stk. 3. Disciplinærsager kan ikke indbringes for generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Disciplinærsager om prøver, der hører under SJD, kan hverken forelægges eller ankes til DKK's disciplinærnævn, men skal henvises til SJD.

 

Midlertidige disciplinære foranstaltninger. 

§ 16. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26. 

 

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

 

Avlsarbejde

Generelt

§ 17. Klubben er DKK’s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Gamle Danske Hønsehunde. 


Stk. 2. Et medlem kan annoncere kommende og fødte hvalpe i klubbens medier, såfremt disse som minimum kan stambogsføres i en FCI-anerkendt organisation.

Stk. 3. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. 

 

Stk. 4. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes. 

 

Stk. 5. Klubben vedtager på generalforsamlingen et avlskommissorium efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Avlsrådet

§ 18. Avlsrådet er et uafhængigt organ, der under ansvar over for bestyrelsen forestår avlskoordinering, vejledning og opsøgende arbejde i forbindelse med avl af Gamle Danske Hønsehunde i overensstemmelse med klubbens avlskommissorium og DKK’s generelle retningslinjer for avlsarbejde. 

 

Stk. 2. Avlsrådet består af en avlskoordinator samt yderligere op til 3 medlemmer. Alle udpeges af bestyrelsen. Der udpeges om muligt ét medlem fra Vest- og ét fra Østdanmark.

 

Stk. 3. Medlemmer af avlsrådet skal snarest muligt efter tiltrædelse påbegynde og gennemføre DKK’s opdrætteruddannelse eller eventuelt anden avlsrelevant uddannelse. Avlsrådets medlemmer anbefales at fortsætte på overbygningen til DKK’s opdrætteruddannelse. Kursusafgift i forbindelse med deltagelse i opdrætteruddannelsen afholdes af klubben. 

 

Stk. 4. Avlskoordinator sikrer opsamling og koordinering af avlsdata og forestår kontakten til klubbens bestyrelse og eventuelle eksterne samarbejdspartnere efter nærmere aftale med bestyrelsen. Avlsdata skal løbende fordeles til alle avlsrådsmedlemmer og foreningens formand.

 

Avlsrådets arbejde

§ 19. Avlsrådets medlemmer står til rådighed for telefonisk vejledning af hanhunde- og tæve-ejere i forbindelse med konkret avl, godkendelse af parringer og dispensationer.

 

Stk. 2. Der aflægges en fyldig årsrapport på generalforsamlingen. Årsrapporten tilgår bestyrelsen inden udgangen af marts. Årsrapporten skal som minimum indeholde oplysninger om:

1.    Fødte hvalpe og kuld 

2.    Udviklingen af hanhundeliste 

3.    HD, PRA og kryptorchisme 

4.    Sygdomme i al almindelighed

5.    Eksteriørbedømmelser 

6.    Jagtlige prøver

7.    Eventuel status for avlen og tanker for fremtiden.

 

Klubbens medier

 § 20. Information til medlemmer af klubben sker gennem klubbens medier:

1.    Klubbens hjemmeside www.gdh.dk, hvor information er frit tilgængelig for alle interesserede.

2.    Klubbens sider i SJD`s medlemsblad 'Jagthunden', der tilsendes klubbens medlemmer vederlagsfrit. Udenlandske medlemmer får kun tilsendt 'Jagthunden' efter anmodning. (Brugen af dette medie og eventuelle omkostninger, der er forbundet med det, fastlægges af SJD).

3.    Ovennævnte blad udsendes ved familiemedlemskab dog kun i ét eksemplar.


Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for klubbens Information i SJD's "Jagthunden", klubbens hjemmeside www.gdh.dk, og klubbens øvrige medier. Bestyrelsen udpeger henholdsvis redaktører og webmaster.

 

Opløsning af klubben.

§ 21. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt generalforsamling, hvis eneste punkt er forslag om klubbens opløsning. For vedtagelse af forslaget kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med 2/3 majoritet.

 

Stk. 2. Ved urafstemningen fremsendes forslaget om klubbens opløsning til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der skal være klubbens sekretær i hænde senest 14 dage efter udsendelsen. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes og tælles. Klubbens medlemmer skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne. 

 

Stk. 3. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den særligt indkaldte generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 

 

Ikrafttræden.

§ 22. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 16. april 2023.


Stk. 2. Vedtægterne er godkendt af DKK den 18. december 2023. Vedtægterne er hermed trådt i kraft den. 18. december 2023.
Udskriv denne side