Medlemslogin

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Gamle Danske Hønsehunde

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Avlskommissorium, seneste vedtagne udgave

Avlskommissorium som vedtaget på generalforsamlingen 28. april 2019

 Avlskommissorium for

”Klubben for Gamle Danske Hønsehunde”

 

§1          Formål – og formalia i forhold til avlskommissoriet:

 § 1.1      Formålet med avlskommissoriet er at bevare og forbedre racen i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Avlskommissoriet indeholder:

·         Konkrete anvisninger på hvorledes dette opnås.

·         Overblik over de privilegier, der opnås ved at følge anvisningerne.

§1.2       Fortolkning og forvaltningspraksis er bestyrelsens ansvar.

§1.3       Det er avlsrådet, der varetager den praktiske håndtering af avlsarbejdet, under ansvar overfor bestyrelsen. Avlsrådet arbejder uafhængigt af bestyrelsen – specielt omkring parringsgodkendelser.

§1.4       Avlskommissoriets opbygning:

§1              Formål og formalia omkring avlskommissoriet

§2              Generelle forhold – krav, ønsker og holdninger

§3              Eksteriørmæssige krav

§4              Sundhedsmæssige krav

§5              Jagtmæssige krav og ønsker

§6              Retningslinjer for import af nye (fremmede) gener

§7              Privilegier

§8              Sanktioner

§9              Samarbejde i forhold til vurdering af faglige spørgsmål

§10            Dispensation

Endvidere indeholder avlskommissoriet et antal appendiks, som udarbejdes af avlsrådet og godkendes af bestyrelsen.

Appendiks A:  DKK gældende retningslinjer.

Appendiks B:  Procedurer omkring godkendelsen af parringer.

Appendiks C:  Plan for avlsrådets virke for det kommende år henholdsvis kommende 3 år

Appendiks D:  Vurdering af jagtlige egenskaber.

Appendiks E:  Oversigt over eksterne samarbejdspartnere, FAQ samt udestående spørgsmål.

 §2          Generelle forhold - krav og ønsker og holdninger

 §2.1       Al avl skal som minimum overholde DKK’s retningslinjer – såvel generelle                  som specifikke for racen.

Med retningslinjer menes både uomtvistelige krav, der er beskrevet i DKK’s generelle stambogsføringsregler, DKK’s avlsrestriktioner for racen og etiske anbefalinger.

Oversigt over de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fremgår af Appendiks A.

§2.2       For at et medlem kan opnå privilegier i forhold til avlsarbejdet, skal en parring være godkendt af avlsrådet, inden parringen har fundet sted, og parringen skal opfylde retningslinjerne i dette avlskommissorium. For udenlandsk ejede og registrerede hunde kræves ikke medlemskab for opnåelse af parringsgodkendelse.

§2.3       En parring skal være godkendt af to avlsrådsmedlemmer, dog skal parringer, hvor en af hundene er ejet af et avlsrådsmedlem eller bestyrelsesmedlem, være godkendt af minimum 3 avlsrådsmedlemmer.

Procedurer omkring godkendelsen er beskrevet i Appendiks B.

§2.4       Efter hver generalforsamling vil avlsrådet, som det første ajourføre den overordnede plan for de kommende 3 år, samt udforme den specifikke plan for det kommende år.

Planerne godkendes af bestyrelsen og fremgår af Appendiks C.

§2.5       Avlsrådet fører en hanhundeliste – denne er altid opdateret på klubbens hjemmeside.

Hunde på hanhundelisten er alle anbefalelsesværdige, men ikke nødvendigvis i lige høj grad til alle tæver.

Alle hanhunde, der lever op til de enkelte minimumskrav i dette avlskommissorium, kan automatisk komme på listen.

§2.6       Tæver skal leve op til de enkelte minimumskrav i dette avlskommissorium.

§2.7       For de minimumskrav, der også registreres på ”Hundeweb”, er det registreringerne på ”Hundeweb”, der er gældende for optagelse på hanhundelisten og for godkendelse til parringer. Registreringen skal være foretaget inden optagelsen henholdsvis godkendelser kan gives.

§2.8       Ved en givet parringsgodkendelse, forpligter de involverede hundeejere – specielt tæveejeren, sig til at videregive relevante oplysninger til avlsrådet. Disse oplysninger fremgår af Appendiks B.

§3          Eksteriørmæssige krav

§3.1       DKK’s til enhver tid gældende regler og krav ligger til grund for den eksteriørmæssige vurdering (se Appendiks A). Dog skal hunden, som et minimum, have en udstillingspræmiering GOOD.

§3.2       Kun bedømmelser der er foretaget efter hundene er fyldt 15 måneder vil være gældende.

§3.3       Klubbens minimumskrav, omkring eksteriøret, er opfyldt ved overholdelse af §3.1 og 3.2.

§3.4       Eventuelle bedømmelser, på et af klubben afholdt og af DKK godkendt avlsgodkendelsesarrangement, tæller ligeværdigt i forhold til bedømmelser på udstillinger.

§4          Sundhedsmæssige krav

§4.1       Hofteledsdysplasi (HD)

§4.1.1   DKK’s til enhver tid gældende regler og krav ligger til grund for denne vurdering (se Appendiks A).

§4.1.2    Det gennemsnitlige HD indeks for begge forældredyr må desuden ikke være lavere end 100 (indeks for han + indeks for tæve divideret med 2 skal være lig med mindst 100).

§4.1.3 Der ses bort fra §4.1.2 såfremt begge forældredyr er HD-frie med HD-status A eller B

§4.1.4 Klubbens minimumskrav er opfyldt ved overholdelse af enten §4.1.1 og 4.1.2 eller 4.1.1 og 4.1.3

§4.2       Progressiv Retinal Atrofi (PRA)

§4.2.1   DKK’s til enhver tid gældende regler og krav ligger til grund for denne vurdering (se Appendiks A).

§4.2.2   Forud for parring skal begge hunde være DNA testet eller erklæret ”Kendt status grundet forfædres DNA test”.

§4.2.3   Ved parring anbefales det, at der indgår mindst to mutationsfrie 
aleller ud af de fire mulige.

§4.2.4   Klubbens minimumskrav er opfyldt ved overholdelse af §4.2.1, 4.2.2 og §4.2.3.

§4.3       Sygdomme der ikke er kendte eller registrerede som diskvalificerende

§4.3.1   Ved indikation på andre arvelige sygdomme end før nævnte iværksættes en undersøgelse, hvor den fornødne fagekspertise inddrages.

Undersøgelsen skal have det fornødne omfang, og omkostninger, der kan henføres direkte til undersøgelsen, afholdes af klubben.

§4.3.2   I en undersøgelsesperiode kan avlsrådet nedlægge forbud ud fra en forsigtighedsbetragtning. Principperne fastlægges i samarbejde med bestyrelsen og på baggrund af en videnskabelig og faglig indstilling. DKK inddrages i nødvendigt omfang.

§4.3.3   Når undersøgelsesperioden er afsluttet, fastlægger bestyrelsen evt. nødvendige restriktioner på baggrund af uvildige og videnskabelige anbefalinger.

DKK skal i sådanne tilfælde inddrages og tage stilling til, om der skal indføres en avlsrestriktion i forbindelse med stambogsføring

§5          Jagtmæssige krav og ønsker

§5.1       Alle hunde skal have mindst én jagtlig vurdering, der sandsynliggør, at hunden er i besiddelse af jagtlige egenskaber.

De jagtlige egenskaber bør være karakteristiske for en GDH.

·         Der skelnes mellem almindelige jagtlige egenskaber:

- Søg, færd og finde, samt apportering.

·         Karakteristika for en stående kontinental hønsehund:

- Standen.

·         Jagtlige egenskaber, som de er beskrevet i FCI standarden nr. 281 for GDH.:

- GDH giver indtryk af ro, soliditet, beslutsomhed og mod. Under jagten relativt langsomt gående. Den bevarer stedse kontakten med jægeren og løser sin opgave som stående hønsehund uden at skabe unødig uro i terrænet. Den er lige velegnet til store som til små jorder.

§5.2       Disse jagtlige egenskaber, hvordan de vurderes ved officielle jagtprøver eller ved klubbens egen jagtlige vurdering, fremgår af Appendiks D

§5.3       Klubbens minimumskrav er opfyldt ved overholdelse af en eller flere af de i Appendiks D anførte prøver og vurderinger.

§5.4       Avlsrådet foranstalter minimum to årlige arrangementer, hvor de jagtlige egenskaber kan vurderes. Det ene skal ligge i Østdanmark og det andet i Vestdanmark.

§6          Retningslinjer for import af nye (fremmede) gener

§6.1       Hvis, der er vægtige og veldokumenterede grunde til at foretage import, vil det være muligt at igangsætte et sådan projekt efter aftale med DKK. De vægtige og veldokumenterede grunde skal være bekræftet og anbefalet fra uvildigt og videnskabeligt hold.

§6.2       Målet for import af nye gener kan ikke under nogen omstændigheder tilsidesætte FCI standarden for GDH.

§6.3       Der vil altid være restriktion på parringer med hvalpe, ind til og med, 1/8 krydsning.

I ét importprojekt, kan krydsningshvalpe kun parres med GDH’er, der ikke har importerede gener fra dette projekt. Der kan yderligere ikke foretages parringer med hunde, der er omfattet af lignende restriktioner.

§6.4       Der bør kun være et importprojekt i gang ad gangen. Et projekt kan godt omfatte flere hunde.

§6.5       Forud for import, skal projektet og processen være nøje beskrevet. Som minimum skal der være beskrevet formål og opsat mål, samt hvordan målene skal realiseres. Samtidig er det vigtigt at processen er mulig at gennemføre i praksis, og at tidligere erfaringer omkring de praktiske forhold, både fra GDH og DKK, bliver inddraget. Endeligt skal det administrative apparat være på plads.

§6.6       Et importprojekt kan ikke igangsættes uden godkendelse af klubbens generalforsamling samt af DKK.

Et nyt importprojekt kan indstilles af avlsrådet. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning omkring det videre forslag til generalforsamlingen, samt indhenter de fornødne godkendelser hos DKK.

Gennemførelsen af ét nyt importprojekt er bestyrelsens ansvar.

§6.7       Et igangsat import projekt, hvor de første indkrydsningshvalpe er avlet, kan ikke ændres uden godkendelse fra DKK samt en generalforsamling.

§7          Privilegier

§7.1       Det er et privilegium at have sin hanhund på klubbens officielle hanhundeliste samt at få anvist en hanhund til parring.

§7.2 Der gives mulighed for at få stambogsført sine hvalpe med en Basis-Plusstambog, påført teksten:

Denne hund er avlet efter Klubben For Gamle Danske Hønsehunde og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger.

Og/eller

This dog has been bred according to the breeding recommendations of the Klubben For Gamle Danske Hønsehunde and the Dansk Kennel Klub.

§7.3       Avlsrådet arbejder for opdrætterne.

Avlsrådet arbejder også for at tilvejebringe relevante privilegier til hundeejerne, der lever op til avlskommissoriet i forbindelse med konkrete parringer.

§8          Sanktioner

§8.1       Medlemmer, der avler mod klubbens anbefalinger, med mulighed for at skade det fremadrettede avlsarbejde, kan indstilles til en disciplinærsag ifølge DKK’s retningslinjer for sådanne. Klubben vil i givet fald kunne anvende alle lovlige sanktionsmuligheder, der gives.

§9          Samarbejde i forhold til vurdering af faglige spørgsmål

§9.1       Ved tvivl omkring avlsfaglige spørgsmål trækkes på uvildig ekstern ekspertise. I Appendiks E er der en oversigt over aktuelle eksterne samarbejdspartnere.

§9.2       Avlsrådet ajourfører en liste (FAQ) med de spørgsmål, der er stillet og besvaret, samt udestående spørgsmål, der afventer besvarelse. I Appendiks E kan disse lister ses.

§9.3       Bestyrelsen har altid den endelige beslutningskompetence.

§10        Dispensation

§10.1    Det er bestyrelsen, der fastlægger eventuelle fortolkninger og principielle forhold.

Avlsrådet arbejder indenfor fastlagt praksis.

§10.2    Et flertal af avlsrådet kan under iagttagelse af §1.2 give dispensation for alle DKK anbefalinger, hvor det er muligt ifølge DKK. 

§10.3    Alle dispensationer gives skriftligt af avlsrådet.

§10.4    Ud over de i §10.2 anførte muligheder – kan bestyrelsen tage generel stilling til principielle forhold.

§11        Ikrafttræden

§11.1    Ovenstående avlskommissorium er vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2019 og træder i kraft samme dag.

  

 


Udskriv denne side